SEKUSEPT EASY COMBI PACK

Kód: 3020470
2 152 Kč 1 779 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
22.5.2024

PROSTŘEDEK PRO KVALITNÍ REPROCESSING NÁSTROJŮ VČETNĚ FLEXIBILNÍCH ENDOSKOPŮ.

Detailní informace

Vážení zákazníci, většina zboží Vám není zasílána v originálním balení, vyjma situace, kdy objednáte celý karton. Snažíme se maximálně šetřit přírodu a používáme např. již použité krabice a vystýlky. Děkujeme za pochopení.
Věrnostní sleva
Vážení zákazníci, po registraci Vám automaticky bude běžet věrnostní program, který Vám bude sčítat hodnoty Vašich objednávek a nabízet zajímavé slevy. Registrujte se na našem e-shopu a šetřete své peníze! NAVÍC-jakmile dosáhnete hodnotu objednávek ve výši 10 000,- Kč bez DPH bude Vám k zásilce přiložena poukázka v hodnotě 1 000,- Kč dle našeho výběru.

Detailní popis produktu

Díky nulové aktivační době a krátkým dobám působení pomáhá Sekusept easy výrazně zkrátit čas nutný pro péči o nástroje (např. endoskopy).
Vzhledem k široké škále účinnosti proti celé řadě patogenů je produkt obzvlášť vhodný zejména pro dezinfekci flexibilních endoskopů.
Výhody přípravku Sekusept easy:
• Jednoduchá příprava
• Vynikající materiálová kompatibilita
• Rychlá mikrobiální účinnost
• Technologie PerOxyBalance

Rychlé působení dezinfekčního přípravku v krátkém čase a také snadná likvidace přípravku po jeho použití pomáhají zkrátit čas nutný pro kvalitní péči o endoskopy.
Produkt je zvláště vhodný pro ošetření flexibilních endoskopů. Snadný postup přípravy a kontroly je zárukou, že pracovní roztok bude vždy funkční a správně naředěný.
KONCEPCE PEROXYBALANCE™ Dezinfekční prostředky PerOxyBalance™ od Ecolabu poskytují ideální rovnováhu mezi
materiálovou kompatibilitou, rychlou mikrobicidní účinností a uživatelskou bezpečností. Roky vývoje optimalizovaly hodnotu pH do neutrálního rozsahu, čímž je zajištěno, že dezinfekční prostředky PerOxyBalance™ jsou bezpečné pro pacienty, personál i samotný endoskop.
ÚČINNOST
Sekusept easy byl rozsáhle testován a prokázal svou mikrobiální i virologickou účinnost. Při dodržování návodu k použití je toxikologicky a ekologicky bezpečný.
Podrobný přehled splněných norem a aplikačních časů je uveden v následující tabulce.

Signální slovo : Nebezpečí Standardní věty o : H290 Může být korozivní pro kovy. nebezpečnosti H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné : Prevence: zacházení P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/
obličejový štít. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): V eškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Signální slovo : Nebezpečí Standardní věty o : H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. nebezpečnosti Pokyny pro bezpečné : Prevence: zacházení P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.