ANIOS RDA 5l

Kód: 3102550
4 786 Kč 3 955 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
22.5.2024

NEUTRALIZAČNÍ OPLACHOVÝ PROSTŘEDEK S LÁTKAMI, KTERÉ USNADŇUJÍ SUŠENÍ.

Detailní informace

Vážení zákazníci, většina zboží Vám není zasílána v originálním balení, vyjma situace, kdy objednáte celý karton. Snažíme se maximálně šetřit přírodu a používáme např. již použité krabice a vystýlky. Děkujeme za pochopení.
Věrnostní sleva
Vážení zákazníci, po registraci Vám automaticky bude běžet věrnostní program, který Vám bude sčítat hodnoty Vašich objednávek a nabízet zajímavé slevy. Registrujte se na našem e-shopu a šetřete své peníze! NAVÍC-jakmile dosáhnete hodnotu objednávek ve výši 10 000,- Kč bez DPH bude Vám k zásilce přiložena poukázka v hodnotě 1 000,- Kč dle našeho výběru.

Detailní popis produktu

• Pro lesklý povrch bez skvrn
• Pro použití s vodou jakékoli kvality
• Kompatibilní s polysulfonáty a POM

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
• Světle žlutá, čirá kapalina
• pH neředěného produktu při 20°C: min 2,1 - max. 4
• pH 0,03%* roztoku: cca 4
• pH 0,1% roztoku: cca 3,6
• Relativní hustota při 20°C: 1,035
• Vodivost při 0,03% - 0,1%: 67 - 139 μS/cm

Výstražné symboly nebezpečnosti: Signální slovo : Nebezpečí Standardní věty o : H226 Hořlavá kapalina a páry. nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. bezpečné Prevence: zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekční prostředky
Hmotnost: 5 kg