ANIOS RDA 5l

Kód: 3102550
2 393 Kč 1 978 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
11.8.2022

NEUTRALIZAČNÍ OPLACHOVÝ PROSTŘEDEK S LÁTKAMI, KTERÉ USNADŇUJÍ SUŠENÍ.

Detailní informace

Detailní popis produktu

• Pro lesklý povrch bez skvrn
• Pro použití s vodou jakékoli kvality
• Kompatibilní s polysulfonáty a POM

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
• Světle žlutá, čirá kapalina
• pH neředěného produktu při 20°C: min 2,1 - max. 4
• pH 0,03%* roztoku: cca 4
• pH 0,1% roztoku: cca 3,6
• Relativní hustota při 20°C: 1,035
• Vodivost při 0,03% - 0,1%: 67 - 139 μS/cm

Výstražné symboly nebezpečnosti: Signální slovo : Nebezpečí Standardní věty o : H226 Hořlavá kapalina a páry. nebezpečnosti H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro : P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. bezpečné Prevence: zacházení P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít. Opatření: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstranění: P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním schválenému subjektu v souladu s místními a mezinárodními předpisy.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení