STERANIOS 2% 5 l

Kód: 3112070
1 120 Kč 926 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
14.12.2022

PŘÍPRAVEK NA VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE PRO PŘÍMÉ POUŽITÍ BEZ ŘEDĚNÍ.

Detailní informace

Detailní popis produktu

• Přípravek pro přímé použití bez aktivátoru
• Účinný proti bakteriím, kvasinkám, plísním, virům a mykobakteriím do 10 minut
• Průběžná kontrola dezinfekčního roztoku je možná pomocí testovacích proužků (každé 4 hodiny)

POPIS PRODUKTU
• Čirý zelený roztok • 2% roztok glutaraldehydu, pufrovaný na pH6 (citrát sodný) • Široká kompatibilita se všemi druhy materiálů

Prvky označení
Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Výstražné symboly : nebezpečnosti Signální slovo : Nebezpečí Standardní věty o : H315 Dráždí kůži.
Nebezpečnosti H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Pokyny pro bezpečné : Prevence: zacházení P261 Zamezte vdechování par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít. P284 [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
Opatření: P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P342 + P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku: glutaraldehyd.

NÁVOD NA POUŽITÍ
Produkt je určen pro přímé použití. Jen pro profesionální použití. Zdravotnický prostředek před ponořením do přípravku STERANIOS 2% důkladně očistěte,
opláchněte a osušte. 1. Dezinfekce a čištění nástrojů: Zdravotnický prostředek v prvním kroku důkladně vyčistěte a vydezinfikujte dezinfekčním prostředkem s čistícím
účinkem. Důkladně opláchněte. Pracovní kanály endoskopu pročistěte speciálními kartáčky. 2. Vyšší stupeň dezinfekce: Zdravotnický prostředek ponořte do připraveného roztoku. Dezinfekční lázeň musí být po dobu expozice uzavřena víkem. Dodržujte požadovaný čas expozice. Kanály endoskopu a všechny dutiny
musí být roztokem zcela vyplněny. 3. Pro odstranění zbytků produktu důkladně opláchněte sterilní nebo filtrovanou  vodou (0,2μm). U endoskopů je nutno
propláchnout i kanálky a duté části. 4. Osušte jednorázovou utěrkou. Zdravotnický prostředek uchovávejte v aseptickém stavu. Maximální doba uchování pracovní lázně: 30 dnů.