SEKUSEPT PLUS 6 l

Kód: 3011100
3 252 Kč 2 688 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
22.5.2024

DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI GLUKOPROTAMINU® PRO MANUÁLNÍ OŠETŘENÍ NÁSTROJŮ.

Detailní informace

Vážení zákazníci, většina zboží Vám není zasílána v originálním balení, vyjma situace, kdy objednáte celý karton. Snažíme se maximálně šetřit přírodu a používáme např. již použité krabice a vystýlky. Děkujeme za pochopení.
Věrnostní sleva
Vážení zákazníci, po registraci Vám automaticky bude běžet věrnostní program, který Vám bude sčítat hodnoty Vašich objednávek a nabízet zajímavé slevy. Registrujte se na našem e-shopu a šetřete své peníze! NAVÍC-jakmile dosáhnete hodnotu objednávek ve výši 10 000,- Kč bez DPH bude Vám k zásilce přiložena poukázka v hodnotě 1 000,- Kč dle našeho výběru.

Detailní popis produktu

Sekusept Plus je bezaldehydový přípravek na bázi jedinečné účinné látky glukoprotamin pro dezinfekci a čištění zdravotnických prostředků

• Čistící síla pro silně znečištěné nástroje
• Rychlý účinek
• Dobrá materiálová kompatibilita

PROČ POUŽÍVAT SEKUSEPT PLUS?
Díky naší účinné látce Glukoprotamin je produkt extrémně výkonný. Skvělé čistící schopnosti jsou doprovázeny širokou účinností včetně TBC. Unikátní
bezpečnost pro vaše zaměstnance i vaše nástroje včetně flexibilních endoskopů.
ČISTÍCÍ VÝKON
Sekusept PLUS skvěle čistí, zvláště silně znečištěné nástroje. Jednoduše odstraní i zaschlou krev.
MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA
Unikátní spojení jednotlivých složek je zárukou vynikající materiálové kompatibility. Produkt je vhodný pro všechny typy nástrojů včetně flexibilních endoskopů, ověřeno společností Olympus.

Prvky označení
Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)
Výstražné symboly nebezpečnosti : Signální slovo : Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti : H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.
Opatření:
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

OBLAST POUŽITÍ
Pro manuální čištění a dezinfekci lékařských nástrojů, včetně flexibilních endoskopů.

NÁVOD K POUŽITÍ
Pro přípravu roztoku použijte vodu v minimálně pitné kvalitě. Vložte nástroje do roztoku tak, aby byly zcela ponořené. Čistěte dle návodu výrobce zdravotnického
prostředku včetně mechanického čištění utěrkou nebo kartáčkem, dokud předmět není viditelně čistý. Pokud používáte UZ lázeň, udržujte jí po dobu provozu
přikrytou. Po uplynutí expozice opláchněte nástroje vodou v minimální kvalitě pitné vody. Následně nástroje osušte včetně vnitřních kanálů (endoskopy). Pro
závěrečnou dezinfekci/sterilizaci postupujte podle typu nástroje. Podle doporučení RKI (Robert Koch Institut) musí být roztok připravován pro každou směnu čerstvý.
Není vhodný pro předměty ze silikonu. Pro zabránění materiálovým změnám předměty z polykarbonátu, polysulfonátu a akrylového skla důkladně opláchněte.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekční prostředky
Hmotnost: 6 kg