Anios R444 3 x 1 L

Kód: 3102530
3 393 Kč 2 804 Kč bez DPH
Skladem (>5 karton)
Můžeme doručit do:
31.3.2023

PŘÍPRAVEK PRO RENOVACI NÁSTROJŮ Z NEREZOVÉ OCELI.

Detailní informace

Detailní popis produktu

• Eliminuje korozi (pasivace)
• Odstraňuje minerální usazeniny
• Vytvoření pracovního roztoku usnadňuje integrovaný dávkovací systém (1L balení)

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
• Bezbarvá až světle žlutá kapalina
• Hustota při 20°C: 1.360 g/ml
• pH koncentrátu*: < 2
• pH 3% roztoku*: 1,4
• pH 5% roztoku*: 1,1
• Vodivost při 3% - 5%: 4,2 - 13, 26 - 21,8 mS/cm

Nebezpečí. Obsahuje: kyselina orthofosforečná
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

OBLAST POUŽITÍ
Speciální renovační prostředek pro nástroje a další zdravotnické prostředky z nerezové oceli.
Odstraňuje usazeniny oxidu železitého a usazeniny vzniklé oxidací.
NÁVOD K POUŽITÍ
Koncentrovaný roztok pouze pro profesionální použití. Ponořte nástroje do 3% - 5% roztoku ředěného vlažnou vodou. Nechte působit 1 hodinu. Opatrně
opláchněte a osušte. Roztok vyměňte nejméně jedenkrát za směnu. Používejte pouze na povrchy z nerezové oceli.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekční prostředky
Hmotnost: 3 kg