Anios LB 300 4 x 5 L

Kód: 3103970
7 183 Kč 5 936 Kč bez DPH
Skladem (>5 karton)
Můžeme doručit do:
14.12.2022

KONCENTROVANÝ DETERGENT, PRO POUŽITÍ V TERMICKÝCH MYCÍCH LÁZNÍCH
• Alkalický detergent
• Rozptyluje vápenaté usazeniny
• Použitelný v jakékoli kvalitě vody
• Komplexotvorný účinek
• Bez obsahu EDTA a NTA
• Bez obsahu fosfátů

Detailní informace

Detailní popis produktu

VLASTNOSTI PRODUKTU
• Čirý až žlutý roztok
• pH koncentrovaného produktu při +20°C: cca 13,3
• pH zředěného roztoku při 0,1%*: cca 11,1
• pH zředěného roztoku při 0,3%*: cca 11,5
• Hustota (koncentrát) při +20°C: 1.096 g/ml
• Vodivost při 0,1% a 0,3%: 275 - 755 μS/cm
• Viskozita (koncentrát): 3,00 mPa/s

Nebezpečí
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Prevence:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Opatření:
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekční prostředky
Hmotnost: 20 kg