Anios LB 30 2 x 5L

Kód: 3103950
3 439 Kč 2 842 Kč bez DPH
Skladem (>5 karton)
Můžeme doručit do:
14.12.2022

KYSELÝ OPLACHOVÝ PŘÍPRAVEK PRO TERMODEZINFEKCI V MYČKÁCH PODLOŽNÍCH MÍS.
• Kyselý oplachový produkt
• Obsah tenzidů zvyšuje mycí účinnost
• Rozpouští soli vápníku
• Přípravek je speciálně určen pro termodezinfekci podložních mís v myčkách

Detailní informace

Detailní popis produktu

VLASTNOSTI PRODUKTU
• bezbarvá až žlutá kapalina
• pH koncentrovaného produktu* při +20°C: cca 2,1
• pH roztoku 0.05%*: 4,0
• pH roztoku 0,3%*: 3,5
• Hustota (koncentrovaný produkt) při +20°C: 1,021 g/ml
• Vodivost roztoků 0,05% and 0,3%: 47,1 - 154,8 μS/cm
• Viskozita (koncentrát): 3,44 mPa/s

Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti : H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence:
P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.
Opatření:
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekční prostředky
Hmotnost: 10 kg