ACTANIOS LDI 2 x 5 l

Kód: 3103930
3 989 Kč 3 297 Kč bez DPH
Skladem (>5 karton)
Můžeme doručit do:
14.12.2022

ALKALICKÝ ČISTIČ S DEZINFEKČNÍMI SCHOPNOSTMI, URČENÝ PRO LÉKAŘSKÉ A CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY.

Detailní informace

Detailní popis produktu

• Receptura se zesílenou čisticí schopností a rychlostí čištění
• Zvláště účinný v případě masivního biologického znečištění
• Alkalické pH
• Koncentrace, teplota a expoziční doba je nastavitelná podle požadovaného výkonu
• Bez obsahu fosfátů, EDTA a NTA

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU
• Čirý světle žlutý roztok
• pH koncentrovaného roztoku při 20°C: min. 13 - max. 14
• pH zředěného roztoku pitnou vodou: - od 0,1% do 0,5%: 9,5 do 11,5 - v 1%: 12
• pH roztoku zředěného demineralizovanou vodou: - od 0,1% do 0,5%: 9,5 do 11,5 - v 1%: 12
• Vodivost (roztok, 1 - 5 - 10 ml/l v DI vodě) při 20°C: 0,8 – 3,2 – 5,8 mS / cm
• Viskozita: < 20 mPa/s
• Relativní hustota při 20°C: 1,31

Výstražné symboly nebezpečnosti : Signální slovo : Nebezpečí
Standardní věty o : H290 Může být korozivní pro kovy. nebezpečnosti H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení : Prevence: P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv ochranné brýle/obličejový štít.
Opatření : P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekční prostředky
Hmotnost: 10 kg